Pink Floyd Dusseldorf 72* Pink Floyd Dusseldorf Master Tape Pink Floyd Dusseldorf Tape 1972 Pink Floyd German Winter Tour 72 Pink Floyd Master[Cass]>DAT(3)->CDR1